અામાં પણ પ્રાપ્ત છે: English | Brazilian Portuguese | Català | 简体中文 | Deutsch | Dutch | Español | Français | Gujarati | עברית | Italiano | Malayalam | Polski | Русский | Slovenian | Svenska | Українська |

KDE સમુદાય KDE ૪.૨.૦ ની સાથે વપરાશકર્તાનો અનુભવ સુધારે છે

KDE ૪.૨ (કોડનામ: "The Answer") વપરાશકર્તા માટે ઉત્તમ ડેસ્કટોપ અનુભવ, કાર્યક્રમો અને ડેવલોપમેન્ટ પ્લેટફોર્મ લઇને આવે છે

જાન્યુઆરી ૨૭, ૨૦૦૯. KDE સમુદાય આજે "The Answer", (એટલે કે KDE ૪.૨.૦) ની તાત્કાલિક પ્રાપ્તતા જાહેર કરે છે, જે વપરાશકર્તાઓ માટે તૈયાર ફ્રી ડેસ્કટોપ છે. KDE ૪.૨ એ જાન્યુઆરી ૨૦૦૭માં KDE ૪.૦ સાથે રજૂ કરેલ ટેકનોલોજી પર બનેલ છે. KDE ૪.૧ ના પ્રકાશન પછી, જે ઔપચારિક વપરાશકર્તાઓ માટે બનાવેલ હતું, KDE સમુદાય આત્મવિશ્વાસથી મોટાભાગનાં અંત વપરાશકર્તાઓ માટે આ રજૂ કરે છે.